RODO

Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych

POMINNO sp. z o.o.

Krasickiego 15/10, 81-377 Gdynia

Email: rodo@pominno.eu


1. Wprowadzenie

POMINNO sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Krasickiego 15/10, 81-377 Gdynia (zwana dalej “Firmą”) przykłada wielką wagę do prywatności i ochrony danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych (zwana dalej “Polityką”) została przygotowana z myślą o informowaniu Użytkowników o metodach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej “RODO”.

2. Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest POMINNO sp. z o.o., Krasickiego 15/10, 81-377 Gdynia, email: rodo@pominno.eu.

3. Cel i zakres zbierania danych

Firma zbiera dane osobowe w celach:

  • realizacji zawartych umów,
  • marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,
  • kontaktu z klientami.

Dane zbierane są tylko w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych celów.

4. Prawa osoby, której dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Bezpieczeństwo danych

Firma stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez nieuprawnioną osobę, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6. Zmiany w polityce prywatności

Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności i Ochrony Danych Osobowych. Każda osoba, której dane dotyczą, zostanie poinformowana o zmianach poprzez aktualizację treści Polityki dostępnej na stronie internetowej firmy.